Informuję, że w terminie od 1 września 2022r. do 15 września 2022r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2022/2023  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2022r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Na mocy regulacji art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflikte zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającmu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, mgą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach okreslonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzaleznionego od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu dla rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku.

 

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga,sekretariacie szkoły lub ze strony www.eped.pl. moduł Stypendia.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny -  gabinet 16B


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki