Zasady rekrutacji do klas pierwszych
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
na rok szkolny 2023/2024.

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:
  1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
  3. Zarządzeniem nr 8 terminarzem postępowania rekrutacyjnego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
   1. do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
   2. do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi.
 2. Zasady rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   2. oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz z czwartego przedmiotu (różnego w zależności od oddziału do którego kandydat się rekrutuje):
    1. do oddziału prawnego (humanistycznego): historia
    2. do oddziału psychologicznego: biologia
    3. do oddziału medycznego: biologia
    4. do oddziału biznesowego: geografia
    5. do oddziału politechnicznego: fizyka
   3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   4. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunki określone w pkt. 1.
 3. Zasady rekrutacji do oddziału dwujęzycznego
  1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   2. wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w pkt. 1,
   3. oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz z geografii
   4. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
    1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzonych na warunkach i ustalonych przez radę pedagogiczną. Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w pkt. 1 nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale.
 4. Zasady przyznawania punktów
  1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia.
  2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
   1. za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – max 100 pkt,
    (uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki mnożone są przez przelicznik 0,35 natomiast z języka obcego nowożytnego przez przelicznik 0,3).
   2. za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max 72 pkt, (ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt i ocena dopuszczająca - 2 pkt),
   3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt,
   4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt,
   5. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 pkt,
    1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
     • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
     • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
     • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 6. ustawy o systemie oświaty:
     • tytułu finalisty konkursu z przedmiotowego – 10 pkt,
     • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt,
     • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
     • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
     • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
     • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
     • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
     • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
     • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,
    4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 6. ustawy o systemie oświaty:
     • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
     • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt,
     • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
     • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt,
    5. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w podpunktach a)- d), artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
     • międzynarodowym – 4 pkt,
     • krajowym – 3 pkt,
     • wojewódzkim – 2 pkt,
     • powiatowym – 1 pkt.
   6. W przypadkach gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskanych w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 5. Procedura odwoławcza
  1. W terminie do 24 lipca 2023 r. w postępowaniu rekrutacyjnym oraz do 21 sierpnia 2023 r. w postępowaniu uzupełniającym, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki